Essence Project 102

E-platforma ESSENCE – niewidzialna siła firm

Innowacje są głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego i społecznego regionów.
Wielkopolska wpisuje się w ten globalny trend opierając się na współczesnym potencjale intelektualnym swoich mieszkańców oraz bogatej tradycji. Przejawem tego jest aktywne zaangażowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w inspirowanie proinnowacyjnych  postaw w każdej dziedzinie naszego życia poprzez, między innymi, wsparcie rozwoju innowacyjnych firm, tworzenia nowych technologii i projektów badawczo-rozwojowych  oraz platform współpracy pomiędzy nauką, edukacją i gospodarką.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, będący Partnerem Wiodącym projektu ESSENCE, opiera swoje działania w ramach międzynarodowej współpracy na partnerstwie instytucji prywatnych i publicznych z Polski, Włoch, Niemiec, Austrii, Węgier oraz Słowenii. Partnerzy projektu ESSENCE wspierają lokalne/regionalne władze publiczne oraz znaczących interesariuszy w ich roli inicjatorów innowacji w eBiznesie, eSieciowaniu, jak również eLogistyce w ramach ich polityki promocji praktycznych rozwiązań teleinformatycznych
na rzecz rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.

Przed branżą logistyczną drugiej dekady XXI w. stają wyzwania związane z modelowaniem
i planowaniem procesu rozproszonego, transportem zagregowanym i obsługą wyjątków. Skutecznie mierzy się z nimi oparta na e-usługach platforma ESSENCE, będąca kluczowym produktem wspomnianego wyżej projektu.

Charakterystyka e-platformy ESSENCE

W ramach projektu ESSENCE europejscy przedsiębiorcy otrzymują platformę do budowania i zarządzania własną siecią dostaw. Wyszukiwanie podwykonawców może się odbywać według nazwy firmy, jej kraju pochodzenia, języka oraz zaprezentowanych w katalogu usług lub produktów. Użytkownik ESSENCE może nawiązać kontakt z kontrahentem, zaplanować czynności niezbędne do realizacji zamówienia oraz udostępnić zamówienie potencjalnym dostawcom. Oprogramowanie umożliwia również zaplanowanie trasy przewozu oraz wybór najlepszego przewoźnika.

Użytkownicy z sześciu regionów Europy, w których testowano platformę ESSENCE, wśród jej najbardziej przydatnych funkcji wskazali łatwość komunikacji pomiędzy kontrahentami oraz możliwość zamieszczania na platformie e-katalogów produktów i usług. Za ważną uznali również możliwość kształtowania sieci typu 'what-if', a także dostępność e-usług modelujących procesy rozproszone. Narzędzie ESSENCE może w ten sposób wpłynąć na racjonalizację kosztów nabywania przez przedsiębiorstwa usług transportowych, a przez to    na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności

 

Rozwiązania teleinformatyczne jako recepta na sukces

Zastosowanie technologii ICT znacząco poprawia konkurencyjność i wyniki ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw. Własne rozwiązanie zaproponowały tu również państwa Wspólnoty Europejskiej. Dzięki współpracy dziesięciu partnerów z sześciu regionów Europy w ramach projektu ESSENCE[1] powstała platforma wspierająca e-biznes. Do stworzenia Prostych eUsług dla wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, którym narzędzie zawdzięcza swoją nazwę (Easy eServices to Shape and Empower SME Networks in Central Europe), przyczyniły się uczelnie, instytucje, fundacje, organy administracji i przedstawiciele regionów.

Globalny rozwój branży TSL (transport-spedycja-logistyka) przyczynia się do wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Komisja Europejska w dokumencie Transport 2050 Roadmap to a Single Transport Area stwierdza, że efektywne systemy transportowe są kluczowym warunkiem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki poszczególnych krajów. Procesy TSL muszą jednak stawać się coraz wydajniejsze, ponieważ koszty logistyczne stanowią obecnie 10-15% ceny gotowego produktu. Przedsiębiorstwa natomiast powinny przyjmować najefektywniejszy model koordynacji sieci dostaw oraz korzystania z potrzebnych do tego celu e-usług. Implementując innowacje, mogą zwiększyć swą elastyczność wobec dynamicznych warunków rynkowych i poprawić rentowność. Projekt ESSENCE rozwiązuje problemy związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych modeli organizacyjnych, inteligentnych e-usług oraz transferu know-how[2]. Jest skierowany do przedsiębiorstw z branży przemysłowej, będących w łańcuchach dostaw. Sprzyja tworzeniu środowiska współpracy, w którym poszczególne firmy, zachowując niezależność, wspierają się w realizacji celów biznesowych.

Europejski projekt wobec specyfiki zarządzania procesami

Firmy z sektora MŚP tworzą sieci obejmujące partnerów biznesowych z różnych regionów Europy. Ponadnarodowa współpraca pozwala im na poszerzenie rynku zbytu usług logistycznych i transportowych. Jednocześnie większość z nich operuje w łańcuchu dostaw, pełniąc funkcje zleceniodawcy i podwykonawcy.

Założeniem projektu ESSENCE jest rozwiązanie czterech podstawowych problemów sieciowego modelu dystrybucji: a) statycznej konfiguracji sieci, która z reguły nie angażuje najlepszych z dostępnych partnerów; b) braku obiektywnych kryteriów oceny przy zlecaniu zadań (decydują zwyczaje, a nie względy biznesowe); c) braku optymalizacji transportu i pomiaru jego kosztów; d) powolnej i niemonitorowanej wymiany informacji w ramach sieci.

Dotychczasowe aplikacje dla firm sektora spedycyjnego

Branżę TSL wspiera wiele innowacyjnych rozwiązań: zarówno aplikacje służące do kontroli stanu magazynowego, jak i bardziej złożone oprogramowanie obsługujące realizację zamówień z jednym lub wieloma kontrahentami.

Do bardziej złożonych aplikacji należą programy pozwalające zarządzać procesem realizacji zlecenia oraz zasobami danej firmy transportowej. Na uwagę zasługuje np. SkayLogic firmy Benson Consultants. Jest to system zawierający moduły związane z modelowaniem struktury logistycznej, zarządzaniem flotą, pełną obsługą zleceń oraz komunikacją wraz z sms-owym systemem powiadomień, a także rozliczeniami i analityką. SkayLogic zawiera także mapy cyfrowe oraz system nawigacji satelitarnej GPS. Spośród podobnych systemów informatycznych SkayLogic wyróżnia rozwiązanie problemu marszrutyzacji (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows – CVRPTW), czyli wyznaczania optymalnych tras wraz z udostępnieniem optymalizacji obszarowej i wymogów stawianych pojazdom. Twórcą rozwiązań dla sektora TLS jest np. poznański Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM), jeden z partnerów merytorycznych programu ESSENCE. ILIM opracował system MonZa, który na podstawie automatycznych prognoz sprzedażowych sugeruje zakupy frachtowe, tworząc harmonogramy dostaw. Kolejnymi rozwiązaniami dla optymalizacji łacucha dostaw opracowanymi przez ILIM są np. platformy: T-Scale czy
T-Traco. Spośród polskich rozwiązań warto wymienić również platformę firmy Smart@Supply nagrodzoną w konkursie Innowacyjny Produkt dla Logistyki. Narzędzie wspiera obsługę przetargów i zleceń oraz budowanie profilu jakościowego dostawców dostępnego online dla wszystkich kontrahentów.

ESSENCE dla Polski

Według danych Eurostatu Polska już dziś jest liderem w branży przewozów międzynarodowych. W 2013 r. zajęła drugą pozycję wśród 28 krajów UE jeśli chodzi o wielkość ładunków w transporcie samochodowym[3]. Platforma ESSENCE odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na tego typu narzędzia.

Polską branżę transportową tworzą głównie małe firmy. Co trzecia posiada około 4 pojazdów, a co czwarta – od 5 do 10. Park samochodowy 15% z nich liczy od 11 do 20 wozów. Co szósta rozporządza flotą liczącą od 21 do 50 pojazdów[4]. Firmy te poszukują kontrahentów na popularnych giełdach frachtowych. Ich głównym problemem jest  wydajne spożytkowanie ładowności oraz optymalizacja trasy.

Ale z platformy ESSENCE mogą korzystać nie tylko firmy spedycyjne, logistyczne czy transportowe. Docenią ją także przedsiębiorstwa na przykład sektora tekstylnego (współpracujące ze sobą firmy projektowe, tkalnie i prasowalnie) czy budowlanego (sieć firm zaangażowanych w budowę i wykończenie domu na każdym etapie konstrukcji). 

Narzędzie ESSENCE, wypracowane w ramach międzynarodowej współpracy pod przewodnictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jest uniwersalne   i może być wykorzystane w każdej branży opartej na łańcuchu dostaw.

 

[4] Transport pod lupą, raport 2013, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, http://www.efl.pl/aktualnosci/Transport_raport.pdf

 

Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.